תלג דיני בדיקת החמץ ובו מ"ג סעיפים:

ב

ב במה דברים אמורים בחדר מקורה שיש לו ד' מחיצות ואין אור החמה נכנס לתוכו אלא דרך חורים וחלונות אבל חדר שאין לו אלא <(א)> ג' מחיצות אע"פ שהוא מקורה והוא הנקרא אכסדרהח כיון שאורו רבט מאוד יכול לבדקו לכתחלהי ביום בלא אור הנריא אפילו ביום המעונןיב:


ח) פסקי רי"ד שם ד"ה אמר רבא. פסקי ריא"ז פ"א ה"ב אות ב. ח"י ס"ק ב. אליה רבה ס"ק א. וראה קונטרס אחרון.

ט) רמב"ם פ"ב ה"ד. טור ושו"ע ס"א.

י) רבינו ירוחם נתיב ה ח"א (לט, רע"ד. כשלא בדקה בלילה). שיירי כנסת הגדולה הגב"י אות ב. מ"א ס"ק ג. ח"י ס"ק ג.

יא) גמרא שם. טור ושו"ע שם.

יב) מ"א ס"ק ד, ממשמעות שלטי הגבורים (ח, ב אות א), מפסקי ריא"ז (פ"א ה"ב אות ב).