כ

כ וכן הדין בחור שהוא רחב ויכול להכניס ידיו לתוכו אלא שהוא עמוק מאד ואין יד אדם מגעת לבדוק בכולו בין שהחור הוא בכותלי הבית בין שהוא בקרקעיתו הרי הוא בודק בתוכו עד מקום שידו מגעת והשאר די לו בביטולפג אפילו יש שם ודאי חמץפד עיין סוף סי' תל"חפה:


פג) גמרא [ברייתא] ח, א. וכדלקמן סכ"א.

פד) ח"י ס"ק יג.

פה) סעיף יא (ומשם למד הח"י לכאן, כדלעיל בקו"א ס"ק ד, בהג"ה הא').