כג

כג גג המשופע כמו גגות שלנוצז אין צריך בדיקהצח מפני שאינו ראוי לשום תשמיש (אבל גג השוה שתחת גג המשופע אם דרך להשתמש צריך בדיקה אלא אם כן הוא מיוחד לתשמיש שאין דרך להשתמש בו באמצע הסעודה כגון שעשאו אוצר ליין או שכר ואינו מסתפק ממנו כלל לא לשתות ולא למכור וכל כיוצא בזה כמו שנתבאר למעלהצט) ואפילו גג משופע שהוא נמוך מאד ואפילו הוא עומד בתוך הבית כגון גג המגדל (פירוש כגון אלמע"ר או שאפ"ע בל"א ומצניעים בתוכו כלים ואוכלים) אין צריך בדיקהק אבל תוך המגדל וכן תוך התיבות צריכים בדיקה שהוא משתמש בהם חמץ לפעמיםקא:


צז) כדלעיל ס"ג וש"נ.

צח) לבוש ס"ה.

צט) סעיף יד.

ק) ברייתא ח, א. רש"י שם ד"ה וגג היציע. טור ושו"ע ס"ה.

קא) רש"י שם ד"ה גג המגדל.