כד

כד רפת של בקר אין צריך בדיקהקב שכל חמץ שנפל שמה יש לתלות שהבהמות אכלוהוקג והרי יש כאן ספק ספיקא שמא לא היה שם חמץ מעולם ואם תמצא לומר היה שמא אכלוהו הבהמות וספק אכילת הבהמות מוציא מידי ספק חמץקד:


קב) גמרא [ברייתא] ח, א. טור ושו"ע ס"ו.

קג) רש"י שם ד"ה ורפת. שו"ע שם.

קד) גמרא ט, א (לענין חשש גיררה חולדה). ב"ח ס"ח ד"ה כתבו הסמ"ק (לענין רפת ולול וחצר). מ"א ס"ק ט-י (לענין לול ובית שיש בו תרנגולים). וראה גם לקמן סכ"ה וסכ"ח. קו"א ס"ק ה וס"ק יד וס"ק טז. סי' תלד ס"ה. סי' תלה קו"א ס"ק א. סי' תלח ס"א. סי' תמג ס"ז. סי' תצט קו"א ס"ק ג. סי' תקז קו"א ס"ק א. סי' תקיד קו"א ס"ק ד. יו"ד סי' יח ס"ק ב וס"ק כד וקו"א ס"ק ב. סי' קפה ס"ק א. סי' קפז קו"א ס"ק ה. סי' קצא ס"ק ו.