ג

ג ואפילו חדר שיש לו ד' מחיצות אם יש שם ארובה בגגויג (פירוש שגגותיהן היו שוין ולא היה עליהם עוד גג אחר משופע מלמעלהיד) וארובה זו היא פתוחה לגמרי שאין בה מחיצה של זכוכיתטו מותר לבדוק בקרקעית החדר שכנגד הארובה ביום בלא אור הנר אפילו הוא יום המעונן אבל שאר קרקעית החדר שאינה כנגד הארובה ממש צריך לבדוק לאור הנרטז:


יג) גמרא שם. טור ושו"ע שם.

יד) תוס' עירובין פו, ב ד"ה גזוזטרא. שם צד, ב ד"ה וקירויו. וראה גם לעיל סי' שסא ס"ו. לקמן סכ"ג. סי' תקיח ס"ח.

טו) מ"א ס"ק ד. ח"י ס"ק ד.

טז) גמרא שם.