לא

לא ואם נפל עליו גל קטן בענין שהכלב יכול להריח ריחו ולחפש אחריו ולהוציאו משם דהיינו שאין עליו גבוה ג' טפחיםקעו אע"פ שביטלו והפקירו חייב הוא לפקח את הגל ולבער החמץ בזמן הביעור גזרה <(יג)> שמא כשיוציאנו משם הכלב לאכלו ישייר מעט מאכילתו ויניחנו מגולה וכשיראה אדם ישכח ויאכלנה ואם יש חשש סכנה לפקח בגל בידיםקעז חייב הוא לפקח את הגל על ידי מרא וקרדום בענין שאין בו סכנהקעח:


קעו) משנה וברייתא וגמרא לא, ב. טור ושו"ע ס"ח.

קעז) בשו"ע הנדפס בא כאן ציון לקו"א ס"ק יד. וכנראה שייך לקמן סוף סל"ב.

קעח) תוס' פ"ק דף ח, א ד"ה הכא. טור ושו"ע שם.