לו

לו בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכין בדיקהרי בליל י"דריא לאור הנר מפני שהתינוקות מכניסין בהן חמץ כל השנהריב.

והשמשים אינם נזהרים לבדוק בלילה אלא מכבדין היטב ביום ולא יפה הם עושים וצריך להזהירם על כךריג שיקיימו מצות חכמינו כתיקונה (ויכולין לברך על בדיקה זוריד) אבל א"צ לבטל אחר הבדיקה לפי שאין יכולים לבטל ולהפקיר חמץ שאינו שלהם שאין אדם מפקיר דבר שאינו שלורטו:


רי) ירושלמי פ"א ה"א. טור ושו"ע ס"י.

ריא) מ"א ס"ק יט.

ריב) ר"ן (ד, ב) ד"ה חצר. טור ושו"ע שם.

ריג) מהרי"ל (ראה הל' בדיקת חמץ סי"א ע' מב) הובא בח"י ס"ק כב.

ריד) ראה בן הימין לג, ד ואילך. תהלה לדוד ח"ג סי' טז.

רטו) פר"ח ס"י. אבל אם החמץ הי' שלו בתחלה, ראה לקמן סי' תלז סוף ס"א.