לח

לח כל חדר הצריך בדיקה צריך לכבדו קודם הבדיקהריט לפי שקודם הכיבוד יש עפרורית הרבה ואינו יכול לבדוק יפהרכ ויזהיר כל אדם את בני ביתו שיכבדו גם תחת המטות שמא נתגלגל לשם מעט חמץרכא:


ריט) מרדכי פ"ק רמז תקלו. רמ"א סי"א.

רכ) מרדכי שם. מ"א ס"ק כא.

רכא) כל בו סי' מח (ו, ג). מ"א ס"ק ט. וראה קונטרס אחרון ס"ק טז.