ח

ח אין בודקין לאור האבוקה אלא לאור נרלג קטן יחידי לפי שאור האבוקה אין יכול להכניסו לחורים וסדקיםלד וגם הוא מתייראלה שלא ישרוף בו הבית ויהא לבו טרוד ביראה זו ולא יבדוק יפהלו.

ולכתחלה יש להזהר שלא לבדוק כי אם בנר של שעוה אבל לא בנר של חלב לפי שהוא מתיירא שלא יטיף ממנו על כלים כשרים ולא בנר של שומן לפי שמתיירא שלא יטיף ממנו על כלי חלב ולא בנר של שמן לפי שמתיירא שלא יטיף ממנו על הבגדים ויטנפם וגם אינו יכול להכניסו יפה לחורים ולסדקיםלז אבל בדיעבד שכבר בדק <(ב)> באחד מנרות הללו יצא ואין צריך לחזור ולבדוק בנר של שעוהלח וכן אם הוא שעת הדחק שאין לו נר של שעוה הרי זה כדיעבד ויבדוק לכתחלה בנרות אחרותלט ומכל מקום אם אפשר לו בנר של שומן לא יבדוק בשל חלב שכשהוא בודק בשל שומן אינו מתיירא רק שלא יטיף על כלי חלב אבל לא על כלי בשר מה שאין כן בשל חלב ואם אין לו של שומן ויש לו של חלב יבדוק בו ולא יבדוק בשל שמן שאינו יכול להכניסו יפה לחורים ולסדקים כמו של חלבמ:


לג) גמרא [ברייתא] ז, סע"ב.

לד) רב נחמן בר יצחק בגמרא ח, א. טור ולבוש ס"ב.

לה) רב פפא שם. טור ולבוש שם.

לו) רש"י שם ד"ה בעית. טור ולבוש שם.

לז) רא"ש פ"א סי"א. וראה גם כל בו סמ"ח (ז, א) בשם הראב"ד. טור ושו"ע ס"ב.

לח) פר"ח ס"ב. אליה זוטא ס"ק ב. ח"י ס"ק ה. ט"ז ס"ק ג.

לט) ח"י שם.

מ) מ"א ס"ק ה (אלא שהוא כתב שמטעם זה דינו כאבוקה. וראה קו"א ס"ק ב).