י

י כשמבטל החמץ בליל י"ד מיד אחר הבדיקה אינו מבטל אלא החמץ שאינו ידוע לו שלא מצאו בבדיקהסט אבל חמץ הידוע לו שדעתו לאכול ממנו בלילה ולמחר עד שעה ה' אף אם ביטלו אינו מבוטל שעיקר הביטול הוא בלב שיסיח דעתו ממנו לגמרי וחמץ זה ששייר למאכלו הרי לבו ודעתו עליו לאכול ממנו ואינו מופקר אצלוע:


סט) טור ושו"ע ס"ב. וכדלעיל ס"ז שאומר: דלא חזיתיה ודלא בערתיה כו'.

ע) ראה רא"ש פ"א ס"ט (בטעם הב'). טור (לגירסת הדפוסים שלנו, שכתב רק טעם הב' שברא"ש. וראה ב"ח שם סד"ה ואדוני, שהביא כן גם מצידה לדרך מאמר ד כלל ג פ"ד). ב"י ד"ה וה"ר פרץ (ואנו רואים שאינו מבטלו). לבוש ס"ג (מחזי כשיקרא). וראה לעיל סוף ס"ח וש"נ.