יא

יא ולפי שיש לחוש שמא נתגלגל כזיתעא מחמץ זה שאכל ממנו עד שעה ה' ונפל לאחד מן החורים או לאחת מן הזויות וכשיגיע הפסח ימצאנו ויעבור עליו בבל יראה ובל ימצא (אם ישהה מעט קודם שיתעסק בביעורועב שכזית אינו דומה לפירורין לפי שאינן חשובים אבל כזית חשוב הוא ואינו בטל מאליועג) לפיכך נכון הדבר שבשעה שהוא מבער מן ביתו את החמץ ששייר למאכלו יחזור ויבטל פעם שנית כל חמץ שיש ברשותועד כדי שיבוטל גם כן החמץ שנתגלגל מחמץ זה ששיירו למאכלו ולא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא כשימצאנו בפסח:


עא) רא"ש פ"א ס"ט (שמא ישאר כזית). ב"ח סד"ה ואדוני.

עב) כדלעיל ס"ו וש"נ.

עג) ראה לקמן סי' תמב קו"א ס"ק יח בהג"ה הא', דלאו בכזית תלוי הדבר.

עד) רא"ש שם ובשו"ת כלל יד ס"ג. טור ושו"ע ס"ב.