יב

יב וכיון שהוא צריך לבטל בשעת הביעור (מטעם שנתבאר) צריך הוא ליזהר ולבער קודם שתגיע שעה ששיתעה שמתחלת שעה ו' ואילך אין בידו לבטלו כמו שנתבאר בסי' תל"געו.

ובביטול זה שבשעת הביעור יאמר כל חמירא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה דבערתיה ודלא בערתיה וכו'עז שהרי מבטל הכל ואינו משייר כלום לעצמו מה שאין כן בביטול הלילה שאין דעתו לבטל אלא החמץ שלא ראה ולא מצא בבדיקה לכך הוא אומר דלא חזיתיה ודלא ביערתיהעח:


עה) רא"ש פ"א ס"ט. טור ושו"ע שם (לענין הביטול). ט"ז ס"ק ה. מ"א ס"ק ח (שכיון שהביטול הוא אחרי הביעור, כדלקמן סי"ד, לכן גם הביעור צריך להיות קודם שעה ששית).

עו) סעיף ל.

עז) רבנו פרץ בהגהות הסמ"ק סי' צח (ריש ע' עג). טור ושו"ע ס"ג. וכ"ה בסידור.

עח) ב"י ד"ה וה"ר פרץ. לבוש ס"ג.