ו

ו ואחר הבדיקה מיד יבטלכט כל חמץ שיש בכל גבולו שלא מצאו בבדיקה וביטול זה תקנת חכמים היאל.

ולמה תקנוהו חכמים והלא אף אם נשארו כמה פירורים חמץ בזויות ובחורים ובסדקים שלא מצאם בבדיקה הרי הם בטלים מאליהםלא ואין צריך לבטלם ולהפקירם שמאליהם הם הפקרלב שהרי אינם חשובים כלל בעיני בני אדם ואף אם היה מוצא אותם בבדיקתו לא היה נוטלם ואוכלם אלא היה משליכם למקום הפקר או שורפםלג ואם כן למה תקנוהו חכמים ביטול זה אלא לפי שחששו שמא נשארה גלוסקא יפהלד של חמץ באחד מן הזויות או באחד מן החורים שלא מצאה בבדיקהלה ואלו היה מוצאה היתה חשובה בעיניולו ולא היה מפקירה ולכך אינה בטלה מאליה כמו פירוריןלז ויש לחוש שמא ימצאנה בפסח ויעבור עליה בבל יראה ובבל ימצא (אבל קודם שמצאה אינו עובר בבל ימצא אע"פ שהיתה טמונה בביתו כמו שנתבאר בסי' תל"גלח ע"ש הטעם) ואע"פ שמיד שימצאנה יבערנה מן העולם לגמרי יש לחוש שמא ישהה מעט קודם שיתעסק בביעורלט ועל שהייה זו עובר בבל יראה ובל ימצאמ אבל כשביטל כל חמץ שלא מצאו בבדיקה אף אם ימצא גלוסקא בפסח ולא יבערנה מיד לא יעבור עליהמא בבל יראה מן התורה אלא מדברי סופריםמב:


כט) מימרא דרב יהודה אמר רב דף ו, ב. רש"י שם ד"ה הבודק. טור ושו"ע ס"ב.

ל) והטעמים דלא סגי בביטול והצריכו גם בדיקה, נתבארו לעיל סי' תלא ס"ד.

לא) תוס' שם ד"ה ודעתיה עילויה. מ"א ס"ק ה. וראה לקמן סי' תמב קו"א ס"ק יח בהג"ה הא', שאף שיש בהם כזית לא יצאו מכלל פירורין. ולענין פירורי בצק ראה לקמן סי' תס ס"ה, וסי' תמב קונטרס אחרון סוף ס"ק יח. ולענין החיוב מדרבנן לבער פירורים אפילו אחר שביטל, ראה לקמן סי' תמב סכ"ח וקו"א שם ס"ק יח. סי' תמד ס"ט. סי' תס ס"ו.

לב) רא"ש פ"א ס"ט.

לג) ראה מ"מ וציונים.

לד) גמרא שם. וראה לקמן סי"א שגם כזית אינו דומה לפירורין. אבל ראה לקמן סי' תמב קו"א ס"ק יח בהג"ה הא', דלאו בכזית תלוי הדבר.

לה) רא"ש שם.

לו) ראה חקרי הלכות ח"ג נ, ב.

לז) תוס' שם.

לח) סעיף יב וקונטרס אחרון ס"ק ג.

לט) פר"ח סי' תלא ס"א ד"ה והכי משמע וד"ה ושוב מצאתי.

מ) רש"י שם ד"ה ודעתו עליה. ט"ז ס"ק ג. וראה לעיל סי' תלג קו"א ס"ק ג בסופו ובהג"ה הא' שם. תמו ס"ה ובקו"א שם ס"ק ב (הטעם דלא הוי לאו הניתק לעשה). לקמן סי' תמ סוף ס"א (לענין בל ימצא דרבנן) וסט"ז. סי' תמה ס"א (לענין מצות תשביתו שמן התורה ושמדברי סופרים). סי' תמז ס"א (לענין איסור להשהותו מחשש תקלה). וראה העו"ב תתמה ע' 31. תתמז ע' 53.

מא) רש"י שם. טור ומ"א ס"ק ה.

מב) ראה מ"מ וציונים.