יב

יב כל חדר הצריך בדיקה בליל י"ד בין שצריך בדיקה מן התורה בין שאינו צריך אלא מדברי סופרים ורוצה לעשותו אוצר (פירוש שרוצה לאצור בתוכו פירות או עצים או שאר דבריםסו ומחמת זה לא יוכל לבודקו כדינו בליל י"ד) אם דעתו לפנות האוצר בתוך הפסח חייב לבדוק זה החדר מתחלה בלילה לאור הנר ואח"כ מכניס לתוכו אוצרוסז אפילו הוא תחלת השנהסח דהיינו מיד אחר פסח העברסט ואם עבר או שכח והכניס אוצר לתוכו קודם שבדקו חייב הוא לפנות האוצר ולבדוקע תחתיו מיד שנזכר אפילו יש בדבר טורח גדול וחסרון כיס:


סו) מ"א ס"ק ד.

סז) ראה לעיל ס"א (גבי יוצא לדרך) שמיד אחר הבדיקה יבטל כו', משא"כ כאן שנשאר בביתו ודי לו בביטול שיבטל בליל יד אחרי בדיקה. וראה גם לקמן סוף סי"ד.

סח) גמרא שם ו, א. טור ושו"ע ס"א.

סט) ח"י ס"ק יג. וכדלעיל ס"ח.

ע) מ"א ס"ק ה. מהרי"ל (ל' יום קודם לפסח ס"ז, ע' יג) בשם מהר"ש. ב"ח ס"ה ד"ה ואם שכח (ומיירי אפילו אין שם ודאי חמץ, משא"כ לעיל ס"ז). וכ"ה לקמן סט"ז (לענין הכניס בתוך ל' יום).