יג

יג אבל אם דעתו לפנות האוצר קודם הפסח אפילו יש בחדר זה ודאי חמץ הרבה אינו זקוק לו ומותר לו להניח האוצר עליו אפילו הוא תוך ל' יום לפני הפסח וכשיגיע ליל י"ד יפנה ויבדוק תחתיועא ויש אומריםעב שאפילו אם דעתו לפנותו קודם הפסח חייב לבודקו מתחלה אפילו הוא תחלת השנה ואפילו הוא חדר שאינו צריך בדיקה אלא מדברי סופריםעג לפי שחששו חכמים שמא יתחיל לפנותו קודם ליל י"ד ולא יגמור לפנותו אלא ישאר ממנו פחות מגובה ג' טפחים מכוסה על החמץ (שאם היה נשאר עליו גובה ג' טפחים היה כמבוער לגמרי כמו חמץ שנפלה עליו מפולת גבוה ג' טפחים וכמו שנתבארעד) ואחר כך כשיגיע ליל י"ד ישכח על החמץ שתחת האוצר כיון שהוא מכוסה מן העין ולא יתן אל לבו להוציאו משםעה ואף שביטלו הרי עובר על תקנת חכמים שתקנו שאין ביטול והפקר מועיל כלוםעו ולענין הלכה יש להחמיר כסברא האחרונהעז אלא אם כן יש הפסד מרובה כגון שכבר הכניס אוצרו לתוכו קודם שביער החמץ ממנו ויש חסרון כיס לפנותו מיד ולחזור ולהכניסו שאז יש לסמוך על סברא הראשונהעח:


עא) רש"י ו, א ד"ה דעתו, לפירוש הגהת סמ"ק סי' צח (ע' עה), וט"ז ס"ק ה (לענין היוצא מביתו, וה"ה לענין אוצר שבגמרא שם, כמבואר בהגהת סמ"ק שם ובב"י ד"ה ופירוש דעתו). ר"ן שם (ב, ב) ד"ה אבל דעתו (שפירש כן גם גבי אוצר).

עב) רמב"ם פ"ב הי"ט. סמ"ק שם (ע' עד). דעה הא' בשו"ע ס"א.

עג) כדלעיל ס"י לענין המפרש ויוצא בשיירה, וש"נ.

עד) לעיל סי' תלג ס"ל.

עה) ב"י ד"ה ויש לדקדק. מ"א ס"ק ו.

עו) ראה קו"א ס"ק ז-ח, דהיינו דלא כאליה זוטא ס"ק ז (בדעת הלבוש).

עז) שו"ע שהביא דעה זו בסתם בס"א (ראה קו"א שם). פר"ח ס"א (והביא ראיה מן הירושלמי. ראה קו"א שם).

עח) כדלעיל ס"י (לענין המפרש ויוצא בשיירה) ובקו"א שם, דבמידי דרבנן הלך אחר המיקל בשעת הדחק אפילו ביחיד נגד רבים.