יד

יד ואם דעתו שלא לפנות האוצר עד לאחר הפסח אם הוא בתוך ל' יום לפני הפסח כיון שחל עליו לקיים תקנת חכמים שתקנו בגלל הפסח חייב הוא לבדוק זה החדר מתחלת הלילהעט לאור הנר ואח"כ יכניס אוצרו לתוכו ואם הוא מקודם ל' יום אין צריך לבודקו מתחלהפ אלא די לו בביטול שיבטל כל חמצו בליל י"דפא:


עט) אוצ"ל: מתחלה בלילה.

פ) גמרא ו, א. טור ושו"ע ס"א וס"ה (וכדלעיל ס"א לענין היוצא מביתו).

פא) כדלעיל ס"ה-ו לענין יוצא בדרך, וש"נ (אלא ששם אינו בביתו לבדוק בליל יד ומבטלו בערב פסח, וכאן מבטלו אחרי בדיקת שאר החמץ שבביתו).