טז

טז אבל אם עבר או שכח והכניס אוצרו לשם תוך ל' יום אפילו אין שם ודאי חמץ והוא חדר שאין צריך בדיקה אלא מדברי סופרים אף על פי כן חייב לפנות האוצר ולבדוק תחתיו מיד כשנזכרצב:


צב) מהרי"ל (ל' יום קודם לפסח ס"ז, ע' יג) בשם מהר"ש. ב"ח ס"ה ד"ה ואם שכח. מ"א ס"ק ה (ומיירי אפילו אין שם ודאי חמץ, משא"כ לעיל ס"ז). וכ"ה לעיל סי"ב (לענין דעתו לפנותו בפסח) ולקמן סי"ח (לענין חטים מחומצות באוצר זה עצמו).