תלו דין המפרש בים והיוצא בשיירא ובו כ"ג סעיפים:

ב

ב אבל אם הוא מניח בביתוטו אשתו ובניו ובני ביתו הגדולים שיש בהן דעת ויכולת לבדוק ככל משפטי הבדיקה שנתבאר בסימן תל"ג אין צריך לבדוק כלום קודם יציאתוטז אלא יצוה לאחד מהם <(ד)> וימנה אותויז שיבדוק ויבטל החמץ כשמגיע הזמן ששלוחו של אדם כמותויח *:

[*ועיין בסימן תל"ביט שלכתחילה טוב להזהר שלא לעשות אשה שליח לבדיקת חמץ. ועיין בסימן תל"דכ שנכון הדבר שיבטל גם הוא בעצמו במקום שהוא שם כשמגיע זמן הביטול עיין שם.]


טו) כדלעיל ס"א, שכל האמור לעיל הוא כשאינו מניח כו', וש"נ.

טז) ראה העו"ב נא ע' יט.

יז) מ"א ס"ק יד, שימנה אותו לבדוק. וכיון דקאי על הרמ"א שכתב: ותבטל, נראה שבעינן שימנה אותו גם לבטל. ונתבאר בקונטרס אחרון ס"ק ד.

יח) ב"ח ס"ב ד"ה ומ"ש רבינו ואינו. אליה זוטא ס"ק א. ח"י ס"ק ב.

יט) סעיף י.

כ) סוף סעיף טו.