ג

ג ואם שכח ויצא מביתו ולא צוה לאחד מהם שיבדוק אף על פי כן חייבים הם לבדוקכא אפילו אותן חדרים שלא הכניסו בהם חמץ אחר יציאת בעה"ב מביתוכב ואפילו אותן החדרים שהם לא יכנסו בהם בפסח כלל ולא יבואו לאכול מהחמץ שבתוכם דכיון שבעה"ב נתחייב בבדיקת כל החדרים הצריכין בדיקה חייבין הנשארים בביתו לפוטרו מחיובו שכל ישראל ערבים זה בזהכג:


כא) רמ"א סוף ס"ב, לפירוש המ"א ס"ק יד. (שו"ע סי' תלד).

כב) ח"י ס"ק יד, בפירוש דברי הרמ"א שם.

כג) שבועות לט, א. וראה עד"ז לקמן סי' תמג ס"ז.