ד

ד ואחר הבדיקה טוב שיבטלו גם כןכד אף על פי שאין ביטולם מועיל כל כך כיון שאין החמץ שלהםכה והבעל הבית לא צוה להם לבטל ולא עשה אותם שלוחים לכךכו ** מכל מקום יש לחוש שמא ישכח בעה"ב לבטל במקום שהואכז כיון שאינו עוסק שם בבדיקת החמץ ובביעור הוא קרוב לשכחהכח ולא יבוטל החמץ כלל ומוטב שיבטלו הם ממה שלא יבוטל החמץ כלל וראוי להזהירם על כך כדי לצאת ידי ספקכט:

[**ואע"ג דמסתמא ניחא ליה מכל מקום צריך הוא לגלות דעתו בפירושל ואם לאו אין ביטול השליח מועיל כלום כמ"ש בסוף סימן תל"ד ע"ש.]


כד) כל בו סי' מח (ו, ד). רמ"א ס"ב. ושו"ע סי' תלד ס"ד.

כה) ראה לעיל סי' תלג סל"ו. וראה לעיל סי' שסז (שאשתו יכולה לערב משלו שלא מדעתו). וראה קובץ יגדיל תורה (נ.י.) כח ע' קנב ואילך. ל ע' שח. לב ע' נז.

כו) מ"א שם ס"ק י. ונתבאר בקו"א ס"ק ד (דהכי קיי"ל).

כז) רמ"א ומ"א שם. והיינו אף שצריך לבטל במקום שהוא כדלקמן ס"ה וסי"א (ואפילו אם מינה אותה, כדלעיל ס"ב בהג"ה).

כח) נתבאר בקו"א סוף ס"ק ב.

כט) כלבו שם. ב"י סוף סי' תלד (להזכירה).

ל) נתבאר בקו"א סוף ס"ק ד, שאם גילה דעתו שיבדקו סגי.