ה

ה ואם יוצא קודם ל' יוםלא אפילו אינו מניח בביתו מי שיבדוק אם דעתו שלא לחזור לביתו עד לאחר הפסח אין צריך לבדוק כלום קודם יציאתו שעדיין לא חל עליו להזהר בצרכי הפסח וכשיגיע ערב פסח יבטל כל החמץ שיש לו בכל גבולולב ולא יברך על ביטול זהלג לפי שעיקר הביטול הוא בלב כמו שנתבאר בסי' תל"דלד ואין מברכין על דברים שבלבלה:


לא) גמרא שם ו, א. טור ושו"ע ס"א.

לב) טור ורמ"א ס"א.

לג) טור ושו"ע סוף ס"ב. וראה גם לקמן סי"א.

לד) סעיף ז.

לה) טור ומ"א ס"ק יג. וראה לעיל סי' מז ס"ב.