ז

ז אבל אם שכח ויצא מביתו תוך ל' יום ולא ביער החמץ שבו ונזכר כשהפליג בדרך מהלך כמה ימים שיש טורח גדול והפסד מרובה לחזור לביתו אף על פי כן אם ידוע לו בבירור שיש כביצה חמץ בביתו חייב הוא לחזור לביתו או לשלוח שליח לביתו שיבער החמץ ממנונא אלא אם כן הולך לדבר מצוה כמו שיתבאר בסוף סי' תמ"ד ע"ש כל פרטי דין זה:


נא) במ"א ס"ק ה מסתפק בזה. וראה פס"ד צ"צ יז, ד שהביא ממשמעות הטור ושו"ע דסגי במה שיבטל כשיגיע הפסח (עכ"פ כשאין לו חמץ ידוע). וראה גם לקמן סי"א. ולענין אוצר ראה לקמן סי"ב וסט"ז.