ח

ח וכל זה כשאין דעתו לחזור עד לאחר הפסח או שאין דעתו לחזור לעולםנב אבל אם דעתו לחזור בתוך הפסח אפילו יוצא מביתו בתחלת השנהנג דהיינו אחר פסח העברנד חייב הוא לבדוק קודם יציאתו את כל החדרים הצריכים בדיקה בליל י"דנה אפילו אותן שאינן צריכים בדיקה אלא מדברי סופרים שהרי יחזור לביתו בתוך הפסח ויש לחוש שמא ישכח ויאכל מהחמץ שימצא בביתו ובשאר חדריו שדרך להכניס בהם חמץ לפעמים:


נב) כדלעיל ס"א וש"נ.

נג) גמרא שם ו, א. לפירש"י שם ד"ה דעתו לחזור. וראה לקמן ס"ט-י שבנידון דידן כולם מודים.

נד) ח"י ס"ק יג. וראה גם ב"ח ס"ד ד"ה ומ"ש אפילו. וכ"ה לקמן סי"ב.

נה) ראה לעיל ס"א וקו"א ס"ק ב, מתי צריך לבטל החמץ.