ט

ט אבל אם דעתו לחזור קודם הפסח אפילו אם יש ודאי חמץ הרבה מאד בתוך ביתו אין צריך לבערו קודם יציאתו <(ז)> אפילו יוצא בתוך שלשים יוםנו שהרי יכול לבערו כשיחזור לביתו* ואין חוששין שמא יבא לביתו בערב פסח סמוך לחשיכה ולא יהיה לו פנאי לבער קודם יו"ט לפי שמן הסתם כיון שדעתו לחזור קודם הפסח בודאי ימהר ויחיש חזרתו ויקדים לבוא קודם י"דנז כדי שיוכל לבדוק חדריו בליל י"ד כתקנת חכמים ולבער החמץ בזמן הביעור:

[*ואם לאחר שיצא מביתו והפליג בדרך נמלך שלא יחזור לביתו קודם הפסח אלא בתוך הפסח אין צריך לשלוח שליח לביתו שיבער החמץ שבו אפילו אם יש שם ודאי חמץ הרבה אלא די לו בביטול שיבטל במקום שיהיה שם כשיגיע ערב פסח כיון שיצא מביתו בהיתר שאז היה בדעתו לחזור קודם הפסחנח.]


נו) הגהת סמ"ק סי' צח (ע' עה). וט"ז ס"ק ה, בדעת רש"י (דעה הב' דלקמן ס"י), לענין המפרש ויוצא בשיירה, ומזה יש ללמוד גם לענין יוצא לדרך (לדברי הכל). וראה קו"א ס"ק ז-ח.

נז) ט"ז שם.

נח) מ"א ס"ק י.