תלז המשכיר בית לחבירו על מי חל חובת ביעור ובו ז' סעיפים:

ב

ב אבל אם מסר לו המפתח קודם כניסת תחלת ליל י"דכ אפילו אם חזר השוכר <(ב)> והפקיד המפתח אצל המשכיר מחויב הוא ליטלו מיד המשכיר ולבדוקכא אפילו אם לא יכנוס לדור בו עד לאחר הפסח כיון שאין המשכיר מעכב על השוכר מליכנס לבית שהרי כבר מסר לו המפתח וכן אם הוא בית שאינו נעול שאין צריך מפתח חייב השוכר לבדוקכב.

ואחר הבדיקה יבטל <(ג)> כתקנת חכמים וגם המשכיר יבטל בפירוש אף שכבר הפקירו בלבוכג:


כ) גמרא [ברייתא] ד, א.

כא) פר"ח סוף ס"א. ויתבאר בקו"א ס"ק ב.

כב) ח"י ס"ק ד.

כג) מ"א ס"ק ג, ממשמעות התוס' ד, א ד"ה על, ויתבאר בקו"א ס"ק ג. וראה לקמן סוף ס"ד, שגם המוכר (שאין עליו חיוב בדיקה) צריך לבטל.