ד

ד וכל זה במשכיר אבל המוכר בית לחבירו ויצא מהבית וסגרו והלוקח קנאו באחד מהדרכים שהבית נקנה בו קודם ליל י"ד אע"פ שלא מסר המפתח ליד הלוקח עד לאחר כניסת ליל י"ד אף על פי כן לא חל על המוכר חובת הבדיקה כיון שכבר נקנה גוף הבית להלוקח הוא חייב לבדוק ולבטלכה והמוכר די לו בביטול בלבדכו:


כה) ח"י ס"ק ב (לדעת הר"ן שם). וראה חקרי הלכות ח"ד סד, ב.

כו) ראה לעיל ס"ב וקו"א ס"ק ג. שו"ת צמח צדק או"ח סי' מה אות א.