ה

ה השוכר בית מחבירו ביום י"דכז או בתוך ליל י"ד לאחר שכבר עבר זמן שהיה יכול המשכיר לבדוק ביתו באותו זמןכח והשוכר אינו יודע אם בדקו המשכיר אם לאו אם המשכירכט או אשתו ובני ביתול בעיר ישאל להם אם בדקו אע"פ שדרך הכשרים לבדוק בתחלת ליל י"ד כתיקון חכמים וכל אחד ואחד מישראל בחזקת כשר הואלא ומן הסתם בדק כבר אף על פי כן חייב לשאול לפי שכל השנה היה הבית בחזקת שיש בו חמץלב ובחזקה זו שמן הסתם בדקו אתה בא להוציאו מחזקת חמץ אין אנו סומכין על החזקה לכתחלה במקום שאפשר לבררלג.

ואם אין המשכיר ולא אחד מבני ביתו בעיר סומכין על החזקהלד ואין צריך לבדוק אלא מבטלו ודיולה.

ואם יש מבני ביתו בעיר אפילו אם ידוע לנו שהמשכיר בעצמו לא בדק ואחד מבני ביתו אומר שבדק הוא אפילו הוא עבד או קטןלו שיש בו דעתלז לבדוק או אשה הרי אלו נאמנים ואין צריך לחזור ולבדוק דכיון שבדיקת חמץ הוא מדברי סופרים האמינום חכמיםלח:


כז) גמרא ד, א (בי"ד) ורש"י שם ד"ה בארבעה עשר (שחרית).

כח) פסקי ריא"ז פ"א ה"א ס"ו, לגירסת שלטי הגבורים (א, ב) אות ב. קיצור פסקי הרא"ש פ"א ס"ב. עולת שבת ס"ב. אליה זוטא ס"ק ג. ח"י ס"ק ח.

כט) גמרא שם. טור ושו"ע ס"ב.

ל) ח"י ס"ק ז (וכדלקמן בהמשך הסעיף שנאמנים).

לא) לבוש ס"ב.

לב) ב"י סד"ה השוכר. מ"א ס"ק ד. וראה גם לעיל סי' תלב ס"י (במוסגר).

לג) מ"א שם. וכמבואר ביו"ד סי' א ס"א בהג"ה. ולקמן שם ס"ק כב. וראה הל' שחיטה עם באורי הלכות ע' כה.

לד) גמרא דף ד, ב. טור ושו"ע שם.

לה) טור ושו"ע שם. וראה לעיל סוף ס"א וס"ב.

לו) גמרא שם. טור ושו"ע ס"ד. וראה לעיל סי' תלו ס"ב.

לז) רמב"ם פ"ב הי"ז. טור ושו"ע שם.

לח) גמרא שם. מ"א ס"ק ח. וכ"ה לעיל סי' תלב ס"י.