ג

ג ואם הככר היה קטן בענין שיש לתלות שמא אכלו העכבר כולו אפילו אם לא ביטלו וכבר הגיעה שעה ששית שאינו יכול עוד לבטלו אף על פי כן אין צריך לבדוק שאר החדרים מפני שיש כאן ב' ספיקות להקל שמא לא הכניס העכבר מעולם את הככר לשאר החדרים ואם תמצא לומר הכניס שמא אכלו כולו ולא נשתייר ממנו כלוםיד וכל ב' ספיקות הולכין בהם להקל אף בשל תורהטו:


יד) מ"א ס"ק א. טור סי' תלט.

טו) אפילו לדעה הא' דלקמן סי' תלט ס"א, שכאן לא נגרעה חזקת בדיקתו.