ו

ו אם נכנס עכבר לבית בדוק וככר בפיו ויצא עכבר משם וככר בפיו אין צריך לחזור ולבדוקכט אפילו אם לא ביטל ואינו יכול עוד לבטלל דכיון שראינו עכבר נכנס עם ככר ועכבר יצא עם ככר הרי רגלים לדבר שהראשון שנכנס הוא האחרון שיצאלא:


כט) בעיא בגמרא שם י, ב. רמב"ם פ"ב הי"ג (דקיי"ל כאת"ל).

ל) משמעות רמב"ם שם (שאין צריך לבטל אלא בתיקו). פר"ח סוף ס"א (ממשמעות הרמב"ם).

לא) (מ"מ) [גמ'] שם. תוס' שם ד"ה מי.