ז

ז אבל אם היה הראשון שחור והאחרון לבן צריך לחזור ולבדוקלב אפילו כבר ביטלולג ואין תולין לומר שהאחרון חטף הככר מפי הראשון ויצא שאין דרך העכברים ליטול זה מזה כלוםלד:


לב) בעיא בגמרא שם. רמב"ם שם (דקיי"ל כאת"ל).

לג) משמעות רמב"ם ומ"מ שם (כיון דקיי"ל כאת"ל). פר"ח שם (ממשמעות הרמב"ם).

לד) גמרא שם.