ח

ח וכן אם עכבר נכנס לבית בדוק וככר בפיו ויצאת משם חולדה וככר בפיה צריך לחזור ולבדוקלה אפילו אם כבר ביטלולו ואין תולין לומר שהחולדה חטפה הככר מפי העכבר שאם היה הדבר כן גם העכבר עצמו היה נמצא בפי החולדהלז:


לה) בעיא בגמרא שם. רמב"ם שם (דקיי"ל כאת"ל).

לו) משמעות רמב"ם ומ"מ שם (כיון דקיי"ל כאת"ל). פר"ח שם (ממשמעות הרמב"ם).

לז) גמרא שם.