תלט דין מי שבדק ולא מצא מספר ככרות שהניח ובו ט' סעיפים:

ב

ב ואם פירש הככר ממקום קביעתויז שלא בפנינויח ומשם נטלו העכבר בפנינו ונכנס לבית בדוק כיון שנולד הספק על ככר זה אם הוא חמץ או מצה לאחר שפירש ממקום קביעות החמץ והמצה שהרי פירש שלא בפנינו הרי אנו הולכין אחר הרוב דכל דפריש מרובא פריש ומצה הוא ולפיכך אפילו לא ביטל וכבר הגיע שעה ששית ואינו יכול לבטל אף על פי כן אין צריך לחזור ולבדוק אפילו אם הככר הוא גדול:


יז) גמרא שם ט, ב. טור ושו"ע ס"א.

יח) תוס' שם ד"ה היינו. פר"ח סוף ס"א. ח"י ס"ק ה. וכדלעיל ס"א.