ז

ז אם הניח עשרה ככרות חמץמז קשוריםמח ומצא ט'מט ואינו מכיר אם הן הן הככרות שהניח צריך לבדוק כל הביתנ או עד שימצא עשרה ככרותנא לפי שאנו אומרים מה שהניח נטלו קטנים או עכברים שאי אפשר להם להתיר הקשרנב ולפיכך אפילו ביטלנג צריך לחזור ולבדוק כל הבית או עד שימצא עשרה ככרות אבל אם לא היו קשורים יחד אין צריך לבדוק אלא עד שימצא ככר אחדנד אם ביטלנה או שיכול לבטל:


מז) גמרא י, א. טור ושו"ע ס"ג.

מח) תוס' שם ד"ה הניח. טור ודעה הב' בשו"ע ס"ג. רמ"א בסי' תצז סי"ג. אליה זוטא ס"ק ב. פר"ח ס"ג. עולת שבת ס"ג. ח"י ס"ק י. וראה גם לקמן סי' תצז קו"א ס"ק ה.

מט) ראה גם לעיל סי' תלד ס"א.

נ) כדלעיל ס"ו ולקמן ס"ח-ט. והיינו כל החדר, כדלעיל סי' תלח ס"ב וקו"א שם ס"ק א. וראה מ"מ וציונים.

נא) ראה הגהות על שו"ע הל' פסח.

נב) ראה תוס' שם. מ"א ס"ק ו. מחצית השקל שם.

נג) טור. אליה זוטא ס"ק א.

נד) טור ודעה הב' שבשו"ע ס"ג.

נה) כדלעיל ס"ו.