ח

ח אבל אם הניח תשע ומצא עשרנו אפילו לא היו קשוריןנז צריך לחזור ולבדוק כל הבית או עד שימצא עוד תשע ככרות אפילו כבר ביטלנח כל התשע ככרות שהניח לפי שאי אפשר לתלות להקל ולומר שהן הן התשע ככרות הראשונים וככר העשירי הביא איש אחר והניחו כאן שאין דרך בני אדם להניח ככרותיהם אצל ככרי חבריהם אלא מיחדים להם מקום לעצמן שלא יתערבונט לפיכך אנו אומרים שבא איש אחר שהיו בידו עשרה ככרות והניחן כאן שלא היה מונח כאן כלום כי הט' הראשונים כבר לקחו מכאן שגררום קטנים או עכבריםס ולכך צריך לחזור ולבדוק כל הביתסא או עד שימצא עוד תשעה ככרות:


נו) גמרא י, א. טור ושו"ע ס"ג.

נז) מ"א ס"ק ז.

נח) טור ב"י ד"ה ומ"ש רבינו ואפילו.

נט) לבוש ס"ג.

ס) רש"י שם ד"ה הכל חולין. לבוש שם.

סא) כדלעיל ס"ז וש"נ.