ט

ט הניח ככרות בזוית זו ומצא בזוית אחרתסב צריך לחזור ולבדוקסג כל הביתסד שמא אלו אחרים הן כיון שמצאן במקום אחר והראשונים נטלום קטנים או עכברים והניחום במקום אחר באותו הביתסה במה דברים אמורים כשאינו יודע מנין הככרות שהניח אבל אם יודע מנין הככרות ומצא בזוית אחרת כמנין שהניח אין צריך לבדוקסו אם ביטלסז או שיכול עדיין לבטל כיון שהבדיקה אינה אלא מדברי סופרים אנו תולין להקל שמן הסתם הן הן הככרות שהניח כיון שהן שוין במנינם:


סב) גמרא י, רע"ב. טור ושו"ע ס"ד.

סג) שו"ע שם, וכדעת הרמב"ם פ"ב הי"ב.

סד) כדלעיל ס"ז וש"נ.

סה) מ"א ס"ק ח.

סו) תוס' שם ד"ה הניח. פר"ח ס"ד. ח"י ס"ק יא.

סז) טור. פר"ח וח"י שם. וראה ח"י שם שאז דינו כמו הא דלעיל ס"ו, כשבדק מקצת הבית ומצא ככר. וראה לקמן סי' תצז קו"א ס"ק ה.