ז

ז וכל זה כשכבר הלך לו הנכרי ונשאר חמצו מונח בבית הישראל שלא מדעת הישראל אבל לכתחלה לא יניחנו הישראל לילך מביתו אלא אם כן יטול חמצו עמו אפילו לא ישתהה שם חוץ לביתו רק שעה אחת ואפילו רוצה לעשות לפניו מחיצה כהלכתהנד:


נד) משמעות הפוסקים (שנסמנו לעיל ריש ס"ג, שבפסח אסור לקבל כלל פקדון חמץ; ושנסמנו בס"ה, שרק כשהניח שלא מדעתו צריך לכפות כלי או לעשות מחיצה).