ח

ח במה דברים אמורים בתוך הפסח או בערב פסח משעה ששית ולמעלה אבל קודם שעה ששית מותרנה לקבל פקדונות חמץ מן הנכרי אע"פ שיהיה הפקדון בביתו כל ימי הפסח אין בכך כלום רק שיעשה לפניו מחיצה כהלכתהנו כמו שנתבארנז:


נה) רוקח סוס"י רסז. וכדלעיל ריש ס"ג.

נו) רב יהודה אמר רב ו, א. טור ושו"ע ס"ב.

נז) סעיף ה וש"נ.