י

י וכל זה מן התורה <(ג)> אבל מדברי סופרים אסור לו ליהנות מדמי החמץ או מחליפיו שמכרו או שהחליפו מתחלת שעה ששית ואילך דכיון שאלו הדמים או אלו החליפין באו לידו על ידי החמץ הרי זה משתכר באיסורי הנאה אבל אחרים מותרין ליהנות מדמים וחילופין אלו כיון שהנאה זו אינה באה להם על ידי החמץ שהרי לא היה שלהם הרי אינן משתכרין באיסורי הנאהנט:


נט) רש"י ע"ז נד, ב ד"ה למעוטי. חולין ד, רע"ב. תוס' ע"ז שם ד"ה מכרן. חולין שם ד"ה מותר. רא"ש קידושין פ"ב סי' לא. ב"ח ס"ו ד"ה מעשה. ט"ז ס"ק ה.