יא

יא וכל זה כשמכרו והחליפו ישראל בעל החמץ בעצמו או על ידי שלוחו בין שהוא ישראל בין שהוא נכרי אבל אם מכרו והחליפו אדם אחר שלא מדעת בעל החמץ הרי דמים וחליפין אלו מותרין אפילו לבעל החמץ עצמו אבל אסורין הן לאותו האיש שמכר או שהחליףס:


ס) ר"ן בנדרים דף מז, א ד"ה בעי רמי (ולאחר נמי לא מיבעיא ליה דפשיטא ליה דמותרין כו' מספקא ליה אי מיתסרי למחליף מדרבנן). ב"ח ס"ו ד"ה מעשה. ט"ז ס"ק ה. מ"א ס"ק ו. ש"ך ביו"ד סי' רטז ס"ק א.