ה

ה אם יש מת בערב פסח ואחר הקבורה לא יהיה שהות לאכול חמץ מוציאין אותו לבית הקברות קודם האכילה ומלוין אותו כל העם וחוזרין לבתיהם לאכול חמץ ואחר כך מקברין אותו כראויכז ואף על פי שאין לאכול סעודת קבע בעוד שלא נקבר המתכח מכל מקום <(א)> כיון שכבר הוציאוהו לבית הקברות כדי לקברו יש להקל ובפרט בשעת הדחק כזה שצריכין רבים ללותו ואחר כך לא יהיה להם שהות לאכולכט ואע"פ שאם התחילו בהוצאת המת אין מפסיקין אפילו לק"של כמו שנתבאר בסי' ע"בלא היינו שאין מפסיקין באמצע הליכה לבית הקברות וכן אם הביאוהו לבית הקברות והקבר הוא מוכן צריך לקוברו מיד אבל כשעדיין לא הכינו הקבר או שאר כל צרכי קבורה מותר בין הבאת המת לבית הקברות להכנת הקבר ושאר צרכי קבורה שכל אחד ואחד הוא דבר בפני עצמו ואין זו הפסקה באמצע עסק המצוהלב:


כז) מהרי"ל הל' ערב פסח (ע' נב), בשם מהר"ש (הלכות ומנהגי מהר"ש סי' דש). הובא במ"א ס"ק ב. ועד"ז לקמן סי' תקכו סכ"ב.

כח) ים של שלמה ביצה פ"א סוס"י י, בשם המדרש. הובא במ"א סי' תקכו ס"ק כא.

כט) מ"א שם. ח"י ס"ק ד.

ל) מ"א שם.

לא) סעיף ב.

לב) ח"י שם. וראה קו"א סוף ס"ק א, הטעם שמפרש כן דברי הח"י.