תמד דין ערב פסח שחל להיות בשבת ובו כ' סעיפים:

א

א י"ד בניסן שחל להיות בשבתא כיון שאי אפשר לבדוק בליל שבת שהרי אסור לטלטל את הנרב לבדוק לאורו וגם ביום אי אפשר לבדוקג כמו שנתבאר בסי' תל"גד לפיכך מקדימין הכל לבדוק בליל ששי שהוא ליל י"ג ומברכין על ביעור חמץ ומבטלין כל חמץ שנשאר ברשותו שלא מצאו בבדיקה זוה ונזהרין בחמץ הנמצא בבדיקה ובחמץ שמשיירין לאכילה להניחו במקום מוצנעו שלא יגררו ממנו קטנים או שרצים כמו שנתבאר בסי' תל"דז:


א) גמרא. רמב"ם פ"ג ה"ג. טור ושו"ע ס"א.

ב) ב"י ד"ה ומ"ש רבנו שבודקין. לבוש ס"א. וכדלעיל סי' רעט ס"א.

ג) לבוש שם.

ד) סעיף א.

ה) אחרונים. ט"ז ס"ק ז. חמד משה ס"א. וראה לעיל סי' תלו ס"א וקו"א שם ס"ק ב.

ו) רמב"ם שם.

ז) סעיף א-ב (להצניע החמץ) וס"ו (הביטול שאחר הבדיקה).