יג

יג מותר לטלטל חמץ בשעה חמישית בשבת זה אע"פ שאינו ראוי לו שהרי הוא אסור באכילה מכל מקום הרי הוא יכול להאכילו לבהמה חיה ועוף או ליתנו לנכרי והרי דינו כבשר נבילה וטריפה שאינו ראוי אלא להאכילו לכלבים או ליתנו לנכרי ומותר לטלטלו בשבתנח כמו שנתבאר בסימן שכ"דנט עיין שם.

אבל משעה ששית ואילך שהוא אסור בהנאה הרי הוא מוקצה כעצים ואבנים כיון שאינו ראוי לו לכלוםס ולפיכך אסור לטלטלו אפילו על ידי דבר אחר כגון לדוחפו בקנה אלא אם כן הוא צריך למקומו שאז מותר לדוחפו בקנה כמו שנתבאר בסי' שי"אסא אבל ליגע בו בידיו אסור אפילו חל ערב פסח בימות החול אלא בשעה שמתעסק בו לבערו מן העולם כמו שיתבאר בסימן תמ"וסב עיין שם הטעם:


נח) מ"א סוס"י תמו ס"ק ג.

נט) סעיף ה.

ס) כדלעיל סי' שח ס"ט. לקמן סי' תמו ס"ה.

סא) סעיף יד. אבל ראה לעיל סי' שח ס"ס. סי' רנט קו"א ס"ק ג. זכרון יוסף סי' קמג וקמט. מ"מ וציונים.

סב) סעיף ז.