יד

יד אפילו לא נשאר לו שום חמץ ברשותוסג אחר סעודת שחרית שבת זה אף על פי כן כשתגיע סוף שעה חמישית צריך לחזור ולבטל כל חמצוסד כדרך שמבטל בשאר ערבי פסחים שאומר כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה כו' כמו שנתבאר בסימן תל"דסה:


סג) ב"י ד"ה ומ"ש וביום השבת יבטל. שו"ע ס"ו. וכדלעיל סי' תלד סי"א, שיש לחוש שמא נתגלגל כו'.

סד) טור ושו"ע שם. רמ"א ס"ב. וראה קו"א סוף ס"ק ב, הטעם שיכול לבטל בשבת.

סה) סעיף יב.