תמד דין ערב פסח שחל להיות בשבת ובו כ' סעיפים:

ב

ב וביום ערב שבת צריך לבער כל החמץ שברשותו ולא ישייר ממנו רק מזון ב' סעודות לשבתח אבל סעודה שלישית כיון שזמנה הוא אחר חצות היום אי אפשר לאכלה רק מצה עשירהט דהיינו מצה שנילושה ביין או שמן או דבש או חלב או שאר משקין ומי פירות שכל אלו אינן נקראין לחם עוני ואין אדם יוצא בהן ידי חובת אכילת מצה בפסח ולפיכך מותר לאכלו בערב פסח אבל כל מצה שאדם יוצא בה ידי חובתו בפסח אסור לאכלה בערב פסח כמ"ש בסי' תע"אי:


ח) גמרא יג, א בברייתא כרבי אלעזר איש ברתותא. טור בשם רש"י. שו"ע ס"א.

ט) רא"ש פ"י סי' א בשם ר"ת. טור ושו"ע שם.

י) סעיף ד (שעירב בה מי פירות). וראה שערי שלום סי' כח.