יא

יא וכל זה כשמבער החמץ אחר שהגיעה שעה ששית אבל כשמבערו קודם שעה ששית שהוא מותר בהנאה אין צריך לעשות לו מדורה בפני עצמו אלא מותר להסיק בו התנור ולבשל עליו וכל שאר מיני הנאות ואפילו לאחר שהגיעה שעה ששית מותר ליהנות ממנופז אם כבר נתחרךפח ונפסל מאכילת כלבפט קודם שעה ששית.

ומכל מקום נוהגין לעשות לו מדורה בפני עצמו אפילו כששורפין אותו קודם שהגיעה שעה ששיתצ:


פז) שו"ע ס"ב. ומותר להשהותו בפסח, כדלעיל סי' תמב סכ"א. אבל לא לאכלו, כדלעיל שם סל"ב.

פח) גמרא כא, ב.

פט) תוס' שם ד"ה חרכו.

צ) מהרי"ל הל' ערב פסח (ע' מט). שו"ת מהרש"ל סי' פז. ב"י ד"ה ומ"ש לכך טוב, ומ"א ס"ק ד, ממשמעות הטור. וכ"ה בסידור.