יב

יב יש נוהגין לשרוף את החמץ בערבה שחבטו אותה בהושענא רבהצא לפי שכל דבר שנעשה בו מצוה אחת נכון לעשות בה מצוה אחרתצב ויש נוהגין לעשות היסק מערבות הלולב בפי התנור בשעת אפיית המצותצג:


צא) דרשות מהר"ח אור זרוע (ע' 84), בשם הרוקח (מעשה רוקח סי' יט). מהרי"ל הל' ערב פסח (ע' מח). שו"ת מהרש"ל סי' פז. כנסת הגדולה הגה"ט. ח"י ס"ק ג.

צב) שם, וכדלעיל סי' כא ס"א.

צג) מהרי"ל שם ובהל' אפיית מצות (ע' עד). שו"ת מהר"י ווייל סי' קצא וסי' קצג. ח"י שם. כנסת הגדולה ופר"ח רס"י תסא.