ה

ה ואם משליכו לבית הכסא הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי כיון ששום אדם לא יוכל עוד ליהנות ממנו ואין צריך לפררו קודם שמשליכו אפילו הוא פת וכיוצא בולח ובלבד שלא ישליכנו שם לפני חזיר שאסור להאכיל לבהמה אפילו היא של נכרי או של הפקרלט כמו שנתבאר בסי' תמ"גמ אבל כשאינו משליכו שם לפני חזיר אע"פ שסופו לאכול ממנו אין בכך כלום כיון שאינו נותן לפניו לאכולמא:


לח) מ"א ס"ק ב. ח"י ס"ק ב.

לט) שו"ת מהרי"ל סי' קסא. ב"י סי' תמח ד"ה ועל מ"ש ואוסר. אליה רבה שם ס"ק יד.

מ) סעיף ג.

מא) מ"א שם, וכדלעיל ס"ג.