י

י וכן אם בעת אפיית החמץ נתבשל בתנור בשר שמן בקדירה אינו נאסרק אפילו נשתהו ביחד בתוך התנור כמה ימים לפי שדבר המתבשל אין ריחו נודף כל כך כמו ריח הצלי ואין בו כח לפטם את ריח החמץ ולחזור ולהבליעו בתוכו.

במה דברים אמורים כשלא היה התנור סתום לגמרי אבל אם היה סתום לגמרי ולא היה בו שום נקב פתוח ונשתהה בתוכו זמן מרובה אפילו תבשיל של חמץ שנתבשל בתנור אחד עם תבשיל של היתר ואחד מהם הוא שמן בין שהאיסור הוא שמןקא בין שההיתר שמן ושניהם מגולין בתוך התנור והתנור הוא סתום לגמרי ואין בו שום נקב פתוח ונשתהו התבשילין בתוכו זמן מרובה כמו שהוא דרך להטמין חמין לשבת בתנור סתום ושוהין בתוכו הרבה הרי הכל אסורקב באכילה ובהנאה שהרי עינינו רואות שחמין הטמונים לשבת יש להם ריח חזקקג אבל אם מבשלין בחול שעה או שתים וסותמין התנור לגמרי לפי שעה אין לחושקד שמא נקלט ריח האיסור בההיתר אף על פי ששניהם שמנים וכן אם אחד מהן מכוסהקה אין הריח שלו יוצא ממנו ולא ריח אחר נקלט לתוכו.

ויש חולקיןקו על זה ואומרים שריח החמץ בלבד אינו אוסר כלל כיון שלא נקלט בההיתר מטעם החמץ כלום אפילו משהו ולפיכך אף על פי ששני התבשילין הן שמנים והם מגולין בתוך התנור שהוא סתום לגמרי ונשתהו בתוכוקז כמה ימים ונקלט ריח החמץ בתבשיל או בצלי של היתר מותר לאוכלו בפסח.

ובמקום הפסד מרובה או בשעת הדחק כגון לצורך שמחת יו"ט שאין לו מאכלים אחרים יש לסמוך על דבריהםקח וכן נוהגיןקט ומכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה:


ק) גמרא עו, ב. לפירוש תורת הבית הארוך בית ד שער א (טו, א). טור יו"ד סי' קח. ב"ח שם סוס"י צז. מ"א כאן ס"ק ד.

קא) ראה מ"מ וציונים.

קב) תורת חטאת כלל לה ס"י, בשם איסור והיתר כלל לט דין טו, ומהר"י ווייל סי' מד, וים של שלמה חולין פ"ז סוס"י יד, לפירוש מ"א שם. רמ"א יו"ד שם ס"ב (אף בשאר איסורים).

קג) מ"א שם.

קד) מ"א שם.

קה) איסור והיתר ומהרי"ו שם.

קו) משמעות מרדכי רמז תקע (ראה פר"ח סי' תסא ס"ה ואליה רבה כאן ס"ק ז). שו"ת מהרי"ל סי' קפו (הובא במ"א ס"ק ג). דעה הב' ברמ"א ס"א ודעה הא' ביו"ד שם.

קז) ח"י ס"ק י. אליה רבה סוף ס"ק ז.

קח) רמ"א יו"ד שם (הן בשאר איסורים, בסתום לגמרי, והן בחמץ בפסח).

קט) ח"י ס"ק י. חק יוסף ס"ק ט (אף בחמץ בפסח ואף בסתום לגמרי).