יא

יא וכל זה כשהאיסור וההיתר שניהם אינן מדברים החריפים אבל אם אחד מהם הוא דבר חריף ושניהם מגולין בתוך התנור אפילו בשאר איסורין אסורקי אפילו אם התנור גדול ופתוחקיא כמו שנתבאר ביו"ד סי' ק"חקיב ע"ש כל פרטי דין זה:


קי) שו"ת רשב"א ח"א סי' תתמט ד"ה ובצל. מרדכי חולין פ"ז רמז תרסו. איסור והיתר כלל לט דינים כ-כא. רמ"א יו"ד שם ס"א.

קיא) אליה זוטא ס"ק ד.

קיב) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם וט"ז שם ס"ק ה.