יד

יד חמץ בפסח שנתערב יבש ביבשקטז כגון חתיכת חמץ באלף חתיכות מצה ונאבדה אחת מהחתיכות מן העולם לגמרי כגון שנאכלה בשוגג או שנשרפה הרי כל התערובת מותרקיז אפילו באכילהקיח שאנו תולין לומר אותה החתיכה של חמץ היא שנאבדה מן העולם כיון שמה שחמץ בפסח אינו מתבטל ברוב אינו אלא מדברי סופריםקיט וספק דבריהם להקל ועל דרך שנתבאר ביו"ד סי' ק"יקכ ע"ש הטעם עם כל פרטי דין זה:


קטז) שנתבאר לעיל ריש ס"א, ובקו"א ס"ק א, שאוסר במשהו.

קיז) מ"א סי' תסז סוף ס"ק ד.

קיח) ולענין שהיה, ראה לעיל סי' תמב סי"ז, שאפילו נותן חתיכה אחת לחבירו קודם הפסח מותר להשהותם בהפסד מרובה. וראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה ריש ע' ריח. מ"מ וציונים.

קיט) רשב"א, הובא בב"י יו"ד סי' קי ד"ה דבר שאינו בטל, ובש"ך שם ס"ק מו. וראה לקמן סי' תנג סי"ב שכיון שמהתורה נתבטל ברוב יבש ביבש מקילין מטעם ספק ספיקא, וש"נ.

קכ) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע ורמ"א שם ס"ז (שמותר לאכול רק ב' ב' ביחד, ודוקא לב' אנשים כו'). וראה גם לקמן סי' תנג סי"ב.